การจัดประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน(ทำแนวกันไฟ)

0
238

วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ท่าผาปุ้ม ได้จัดประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน(ทำแนวกันไฟ) ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน โดยมี ร.ต.ต.ผดุงเกียรติ  วัชรสุทธากุล เป็นประธาน         ณ ห้องประชุม อบต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน