โครงการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา

0
34

อบต.ท่าผาปุ้มร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม จัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565  ณ โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนบ้านท่าผาปุ้ม จำนวน 70 คน เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรู้จักโทษของยาเสพติดและให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด