วิสัยทัศน์

“ร่วมสร้าง  ร่วมพัฒนา  ชุมชนก้าวหน้า  บูรณาทุกภาคส่วน”