ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.ท่าผาปุ้ม เรื่องการจัดเก็บภาษี

0
118

ประาศ อบต.เรื่องบัญชีราคาประเมินที่ดินฯลฯ

ประกาศ อบต.ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินฯ (ครั้งที่ 1)

ประกาศ อบต.ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินฯ (ครั้งที่2)

ประกาศ อบต.เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

ประกาศ อบต.เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ต.ท่าผาปุ้ม ประจำปี 2566