0
348

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 ทางกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับอสม.ในพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง4ศูนย์ ตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19