โครงการแปรรูปผลผลิตและส่งเสริมบรรจุภัณฑ์กาแฟ ประจำปี 2564

0
85

งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  จัดโครงการแปรรูปผลผลิตและส่งเสริมบรรจุภัณฑ์การแฟ  ประจำปี 2564  ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าผาปุ้ม  โดยมีเป้าหมายกลุ่มปลูกกาแฟ จำนวน 30 คน  เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการนำไปเพิ่มมูลค่าผลผลิต พัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย และส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืน