โครงการแข่งขันกีฬาเด็กน้อยสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 7/2563

0
398

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด อบต.ท่าผาปุ้ม ได้จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าผาปุ้ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เตี๋ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหมากหนุน วันศุกร์  ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  ห้องสมุดแะศูนย์อินเตอร์เน็ตประจำตำบลท่าผาปุ้ม