โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านแม่สะกวั๊ะ

0
185

กิจกรรมออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชน กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนบ้านแม่สะกวั๊ะ 80 ครัวเรือน