โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม

0
221

อสม.บ้านท่าผาปุ้มร่วมกันกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าผาปุ้มได้จัดโครงการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านท่าผาปุ้ม กลุ่มเป้าหมายหญิงวัยเจริญพันธุ์จำนวน 35 คนในบ้านท่าผาปุ้ม เพื่อให้สตรีในบ้านท่าผาปุ้มมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและให้สตรีในหมู่บ้านได้รับการตรวจโรคมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยตัวเอง