โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันภาวะเส้นเลือดในสมองแตก/ตีบ/ตันและการปฐมพยาบาล

0
176

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและภาวะเส้นเลือดในสมอง ตีบ/แตก/ตันและการปฐมพยาบาลให้กลุ่มเป้าหมายคือ อสม.ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง