โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

0
174

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.ท่าผาปุ้ม ร่วมกับ กศน.อำเภอแม่ลาน้อย  ได้จัดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ศุูนย์สาธิตการตลาดบ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 8  ต.ท่าผาปุ้ม  โดยมีเป้าหมาย กลุ่มสตรี และประชาชน จำนวน 40 คน เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี และประชาชนนำไปใช้ในการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว