โครงการอบรมและสาธิตการเลี้ยงหมูหลุม ประจำปี 2562

0
249

ส่วนส่งเสริมการเกษตร  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  ได้จัดโครงการอบรมและสาธิตการเลี้ยงหมูหลุม ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลท่าผาปุ้ม โดยมีเป้าหมายเกษตรกรตำบลท่าผาปุ้ม จำนวน 30 คน เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ในการเลี้ยงหมูอินทรีย์ ลดภาวะของเสียจาการเลี้ยงหมู และสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น