โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

0
385

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563  อบต.ท่าผาปุ้ม ร่วมกับ กศน.อำเภอแม่ลาน้อย และ รพสต.บ้านแม่เตี๋ย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  ณ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 8  ต.ท่าผาปุ้ม  เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรในสังกัดอบต.ท่าผาปุ้ม, ผู้นำหมู่บ้าน ,อสม. ,กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาและประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่ตำบลท่าผาปุ้ม จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ  เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การป้องกันตัว และฝึกปฏิบัติเย็บหน้ากากอนามัย