โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562

0
264

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.ท่าผาปุ้ม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลท่าผาปุ้ม  ได้จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ท่าผาปุ้ม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว จำนวน 40 คน เพื่อให้ความรู้ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว