โครงการอบรมการใช้สารเคมีในเกษตรกร

0
364

กองทุน สปสช.ตำบลท่าผาปุ้มจัดโครงการอบรมการใช้สารเคมีในการเกษตร ในวันที่ 29 พ.ค. 2562   ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านใหม่พัฒนา  โดยมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเกษตรกร จำนวน 70 คน  เพื่อเพิ่มทักษะการเข้าใจโทษและพิษภัยของสารเคมีที่ใช้ในงานเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีเมื่อมีการใช้หรือสัมพผัสสารเคมีและโรคที่เกิ ดจาการใช้สารเคมีในการเกษตรกรรม