โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่บ้าน

0
244

กองทุน สปสช. ตำบลท่าผาปุ้มได้จัดโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่บ้านในวันที่15 พฤษภาคม  2562  ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เตี๋ย  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อเรื่้อรังที่บ้าน จำนวน 70 คน เพื่อเพิ่มทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่บ้านสำหรับญาติหรือผู้ดูแลที่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังเรื่องการรับประทานยา และการเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง