โครงการห่วงใยและใส่ใจผู้สูงอายุและคนพิการตำบลท่าผาปุ้ม ประจำปี 2562

0
274

ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลท่าผาปุ้ม ร่วมกับ กองทุน สปสช.ต.ท่าผาปุ้ม  ได้จัดโครงการห่วงใยและใส่ใจผู้สูงอายุและคนพิการตำบลท่าผาปุ้ม ประจำปี 2562 ระหว่างเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2562 โดยมีเป้าหมายผู้สูงอายุ 21 ราย ผู้พิการ 3 ราย เพื่อออกเยี่ยม ตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำในการดูรักษาสุขภาพ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ