โครงการส่งเสริมไอโอดีน

0
388

อสม.บ้านแม่สะกึ๊ดร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าผาปุ้มได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมไอโอดีน วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านแม่สะกึ๊ด ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนในหมู่บ้านแม่สะกึ๊ดและแม่กวางใต้จำนวน 78 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนทุกครัวเรือน