โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมขยายสู่ชุมชน ประจำปี 2564

0
158

ส่วนส่งเสริมการเกษตร  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมขยายสู่ชุมชน ประจำปี 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร  และขยายพันธุ์สู่เกษตรกรนำไปเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้  มีกลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกร หมู่ที่ 1 – 8 ต.ท่าผาปุ้ม