โครงการสวนสมุนไพรในโรงเรียน ประจำปี 2562

0
859

ส่วนส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ได้จัดโครงการสวนสมุนไพรในโรงเรียน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม  โดยมีเป้าหมายนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 จำนวน 30 คน  เพื่อให้นักเรียนได้รู้คุณค่าและสรรพคุณสมุนไพรพื้นบ้านของไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้สรรพคุณสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น