โครงการสวนสมุนไพรในโรงเรียน ประจำปี 2563

0
327

ส่วนส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ได้จัดทำโครงการสวนสมุนไพรในโรงเรียน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม โดยมีเป้าหมายนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 จำนวน 30 คน เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าและสรรพคุณสมุนไพรพื้นบ้านของไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้สรรพคุณสมุนไพรไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น