โครงการลดลูกน้ำยุงลาย ลดผู้ป่วยไข้เลือดออก

0
292

กองทุน สปสช.ตำบลท่าผาปุ้มจัดโครงการลดลูกน้ำยุงลาย ลดผู้ป่วยไข้เลือดออก ในวันที่10 กรกฎาคม 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และอสม.ในชุมชน