โครงการรู้ก่อน รู้ทันป้องกันโรควัณโรค ปี2563

0
242

อบรมให้ความรู้โรควัณโรคใน กลุ่มเสี่ยงโรควัณโรค  จำนวน  50 คน

คน