โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและไข้มาลาเรีย

0
175

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 นำโดย นายสุรเชษฐ์   พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและไข้มาลาเรีย พร้อมด้วยหัวหน้าสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เตี๋ย และ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณ บ้านแม่เตี๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าผาปุ้ม  อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน