โครงการมหกรรมสุขภาพเพื่อชีวีมีสุข

0
224

กองทุน สปสช.ตำบลท่าผาปุ้มจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมสุขภาพเพื่อชีวีมีสุขในวันที่19 มีนาคม  2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21  อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีกลุ่มเป้าหมาย อสม.ตำบลท่าผาปุ้มจำนวน 75 คน  เพื่อทบทวนบทบาทและหน้าที่และพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลท่าผาปุ้ม