โครงการพัฒนาทักษะแกนนำสุขภาพในชุมชนปีงบประมาณ 2564

0
237

อบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะแกนนำสุขภาพในชุมชนและร่วมทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าผาปุ้ม

  บรมให้ความรู้ และร่วมทำแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าผาปุ้มให้ อสม.ตำบลท่าผาปุ้ม