โครงการพัฒนาทักษะแกนนำสุขภาพในชุมชน

0
268

กองทุน สปสช.ตำบลท่าผาปุ้มจัดโครงการพัฒนาทักษะแกนนำสุขภาพในชุมชน ในวันที่ 25 ม.ค. 2562 ถึง วันที่ 26 ก.ค. 2562 ณ รพ.สต.แม่เตี๋ย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อสม.ตำบลท่าผาปุ้ม จำนวน  75  คน เพื่ออบรมฟื้นฟูการดูแลคนในชุมชนและการเฝ้าระวังโรคในชุมชน และเพิ่มทักษะการทำงานในชุมชนด้านการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคติดต่อตามฤดูกาล