โครงการฝึกอบรมการแกะสลักตำบลท่าผาปุ้ม ประจำปี 2562

0
284

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้จัดโครงการฝึกอบรมการแกะสลักตำบลท่าผาปุ้ม ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าผาปุ้ม  หมู่ที่ 4 ต.ท่าผาปุ้ม โดยมีเป้าหมายประชาชนที่ต้องการฝึกอาชีพ จำนวน 20 คน  เพื่อให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มผลิตสินค้าในชุมชน มีทักษะในการแกะสลักไม้ และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน