โครงการฝึกอบรมการทำตะกร้าพลาสติก ประจำปี 2562

0
335

งานพัฒนาชุมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบต.ท่าผาปุ้ม ร่วมกับ กศน.อำเภอแม่ลาน้อย ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมการทำตะกร้าพลาสติก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2562  ณ  ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ท่าผาปุ้ม  แก่กลุ่มผู้นำสตรีหรือกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 30 คน  เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน