โครงการฝึกอบรมการทอผ้ากี่กระตุก ประจำปี 2562

0
257

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สำนักปลัด อบต.ท่าผาปุ้ม ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทอผ้ากี่กระตุก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแม่เตี๋ย โดยมีเป้าหมายกลุ่มสตรีที่ต้องการฝึกอาชีพ จำนวน 30 คน เพื่อฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่กลุ่มสตรี ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างงาน สร้างรายได้ และเพื่อต่อ ยอดมรดกภูมิปัญหาผ้าทอกระเหรี่ยงให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง