โครงการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิ

0
328

อสม.หมู่ที่ 8 บ้านใหม่พัฒนาร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าผาปุ้มจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ. อาคารเอนกประสงค์บ้านใหม่พัฒนา ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนบ้านใหม่พัฒนา จำนวน 69 คน เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องโรคพยาธิแก่ชาวบ้านและเพื่อให้ชาวบ้านรู้จักเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการ