โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2562

0
378

กองทุน สปสช.ตำบลท่าผาปุ้ม ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2562 ณ รพ.สต.แม่เตี๋ยโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจากการคัดกรองประจำปี 2562 จำนวน 50 คน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ถูกวิธีในกลุ่มเสี่ยงป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และเพื่อลดอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง