โครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

0
234

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กัผู้สูงอายุราย นางแสง  วิทยารัก  อายุ 61 ปี บ้านเลขที่  153/1  หมู่ที่ 8  ต.ท่าผาปุ้ม  อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน  ดำเนินการโดยการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 20,000.-  บาท จำแนกเป็นเงินจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน  20,000.-  บาท และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  จำนวน  2,000.-  บาท   การดำเนินดังกล่าวได้รับความมือจาก  ผู้นำชุมชน , ส.อบต. ,หน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 7  และประชาชน  ในการดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้แก่คนพิการในเดือน มีนาคม 2562 จนเสร็จสิ้น