โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยบ้านผู้สูงอายุ

0
76

เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารตำบลท่าผาปุ้ม นำโดย ร.ต.ต.ผดุงเกียรติ วัชรสุทธากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 36 และฝ่ายปกครองบ้านแม่เตี๋ย   ได้ส่งมองบ้านในโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง        ราย นายวัน ขันแก้ว บ้านแม่เตี๋ย หมู่ 5 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง