โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

0
134

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ให้กับ นายหม่อเอ  เอกวรโชติ  อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 5 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 22,500 บาท และได้การสมทบจาก อบต.ท่าผาปุ้ม จำนวน 2,000 บาท การดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน,ส.อบต. และประชาชน ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูง และเสร็จสิ้นในเดือน กรกฏาคม 2564