โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564

0
85

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564  ให้กับ  นางหน่อแป๊ะ  มหาธนะ  บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 2  ต.ท่าผาปุ้ม  อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน  ลักษณะความพิการทางการเคลื่อนไหว  ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 45,000 บาท  จำแนกเป็นเงินจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 40,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ท่าผาปุ้ม จำนวน 5,000 บาท  การดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน, ส.อบต., และประชาชน  ในการดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับคนพิการเสร็จสิ้นในเดือน กรกฎาคม 2564