โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563

0
204

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประจำปี 2563 ให้กับ นายติ๊บ  ปันจันทร์  อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 4 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ลักษณะความพิการทางการเคลื่อนไหว ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 20,000.- บาท จำแนกเป็นเงินจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 20,000.- บาท และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม จำนวน 2,000.- บาท การดำเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน, ส.อบต., และประชาชน ในการดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้แกคนพิการจนเสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน 2563