โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

0
209

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุราย นายแยวา  หาญมโนศักดิ์  อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 5  ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 20,000.- บาท  จำแนกเป็นเงินจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จำนวน 20,000.- บาท และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  จำนวน 2,000.- บาท  การดำเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน, ส.อบต., หน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 7 และประชาชนในการดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุในเดือน สิงหาคม 2563 จนเสร็จสิ้น