โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

0
225

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ นายแยวา  หาญมโนศักดิ์  อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ต.ท่าผาปุ้ม  อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน  ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 22,500.- บาท  จำแนกเป็นเงินจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จำนวน 22,500.- บาท  และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม จำนวน 2,500.- บาท  การดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน, ส.อบต., หน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 7 และประชาชน  ในการดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในเดือน สิงหาคม 2563 จนเสร็จสิ้น