โครงการต่อยอดผักปลอดสารพิษ ประจำปี 2562

0
308

กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าผาปุ้ม หมู่ที่ 4 ร่วมกับ กองทุน สปสช.ต.ท่าผาปุ้ม  ได้จัดโครงการต่อยอดผักปลอดสารพิษ ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ แปลงสาธิตเกษตรบ้านท่าผาปุ้ม  หมู่ที่ 4 ต.ท่าผาปุ้ม  โดยมีเป้าหมายกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน 10 คน เพื่อให้ได้บริโภคผักปลอดสารพิษอย่างต่อเนื่อง และรวมกลุ่มปลูกผักเพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้ และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ปลูก เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม