โครงการควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน

0
337

อสม.บ้านแม่สะกึ๊ดหมู่ที่ 1 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าผาปุ้ม ได้จัดกิจกรรมโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านแม่สะกี๊ด-แม่กวางใต้ ปีงบประมาณ 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนบ้านแม่สะกึ๊ด-แม่กวางใต้ จำนวน 78 ครัวเรือน โรงเรียน 2 แห่ง โบสถ์ 1 แห่ง วัด 1 แห่ง