โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.)

0
222

อบต.ท่าผาปุ้ม  ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 50,000 บาท  และได้แบ่งเป็น 4 กิจกรรมในโครงการ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  กิจกรรมที่ 2 สำรวจข้อมูลความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัวชุมชน  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  กิจกรรมที่ 4 ประชุมถอดบทเรียนการทำงาน ศปก.ต. เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการคือครอบครัวใน ต.ท่าผาปุ้ม จำนวน 60 คน เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบลให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.)