โครงการขยายศูนย์สาธิตการเกษตรเข้าสู่ชุมชนและโรงเรียน ประจำปี 2562

0
288

่ส่วนส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ได้จัดโครงการขยายศูนย์สาธิตการเกษตรเข้าสู่ชุมชนและโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต.ท่าผาปุ้ม  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน โรงเรียน และ อบต.ท่าผาปุ้ม โดยมีกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่  เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงปลาดุก เพาะกล้าไม้ โดยมีนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 ที่เข้าร่วมโครงการ 20 คน