เหตุวาตภัย ตำบลท่าผาปุ้ม

0
429

วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น.
ได้เกิดเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหมากหนุน หมู่ที่ ๓ บ้านแม่เตี๋ย หมู่ที่ ๕ และบ้านแม่สะกั๊วะ หมู่ที่ ๖
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลท่าผาปุ้ม จึงได้ออกสำรวจบ้านเรือนราษฏรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย และได้นำเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ให้การช่วยเหลือราษฎรดังกล่าว