วัน พุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พร้อมถังพักน้ำ จำนวน 2 ใบ ในการสร้างประปาภูเขาบ้านห้วยกองข่อ และบ้านแม่เตี๋ยน้อย พื้นที่ตำบลท่าผาปุ้ม
ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากคุณตุ้ม คุณต่อม เลอฌอ พระเศกสมสุวัณณปภากโร และคณะ โดยมีพนักงานบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้มและชาวบ้านแม่เตี๋ยน้อย และบ้านห้วยกองข่อ ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้าง