หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0
359

อบต.ท่าผาปุ้มรับสมัครให้ทุนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ของอบต.ท่าผาปุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
img001