สรุปงานโครงการฯ อพ.สธ. ตำบลท่าผาปุ้ม ณ พื้นที่แปลงปกปักบ้านแม่เตี๋ย

0
86

เมื่อวันพุธที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้มได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี สนองพระราชดำริ ในส่วนกรอบงานการเรียนรู้กิจกรรมแปลงปกปักและได้กำหนดขนาดพื้นที่สำรวจ  โดยมี ร.ต.ต.ผดุงเกียรติ วัชรสุทธากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม เป็นประธาน สรุปงานโครงการฯ อพ.สธ. ตำบลท่าผาปุ้ม ณ พื้นที่แปลงปกปักบ้านแม่เตี๋ย ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน