ศูนย์อินเตอร์เน็ตประจำตำบลท่าผาปุ้ม

0
244

ศูนย์อินเตอร์เน็ตประจำตำบลท่าผาปุ้ม หมู่ 8 ถนนสาย 108 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าใช้บริการศูนย์อินเตอร์เน็ต เพื่อค้นห่ข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเพื่อเป็นความรู้ หรือเพื่อความบันเทิง เชิญเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ ศูนย์อินเตอร์เน็ตประจำตำบลท่าผาปุ้ม ยินดีตอนรับประชาชนทุกท่าน
ระเบียบการใช้บริการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (USO NET)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
…………………………….

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้จัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนขึ้น ณ ห้องสมุดและศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบลท่าผาปุ้ม
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย เด็ก ประชาชน และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริหารศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน จึงออกระเบียบการเข้าใช้บริการ ดังนี้
การเข้าใช้บริการ
เปิดให้บริการตามวันเวลาราชการโดยกำหนดการเปิด – ปิด ดังนี้
วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
อัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ต
๑. ค่าบริการ ๕ บาท / ชั่วโมง
๑.๑ บุคคลทั่วไป ๕ บาท/ชั่วโมง
๑.๒ เด็ก เยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ๑ ชั่วโมงแรกฟรี ชั่วโมงต่อไป ๕ บาท/ชั่วโมง
๒. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ค่าบริการ ๔๐ บาท / ชั่วโมง
อัตราค่าบริการด้านเอกสาร
๑. ค่าปริ๊นเอกสารขาวดำ ค่าบริการ ๑ บาท / แผ่น
๒. ค่าถ่ายเอกสาร
๒.๑ ถ่ายไม่เกิน ๒๐ แผ่นๆละ ๑ บาท
๒.๒ ถ่ายเกิน ๒๐ แผ่นๆละ ๕๐ สตางค์
กฎระเบียบ / ข้อห้ามในการเข้าใช้บริการ
๑. ห้ามขโมยทรัพย์สินทางราชการ
๒. ห้ามขีดเขียน อุปกรณ์ที่ให้บริการหรือทำให้ชำรุดเสียหาย
๓. ห้ามสูบบุหรี่ภายในศูนย์ฯ
๔. ห้ามทิ้งขยะในศูนย์ฯ / เมื่อเลิกใช้บริการให้เก็บสัมภาระให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้อง
๕. ห้ามรับประทานอาหาร / เครื่องดื่ม / ขนมขบเคี้ยวทุกชนิดในศูนย์ฯ
๖. ห้ามนำสัตว์เลี้ยง หรือ วัสดุทางกฎหมายเข้ามาในศูนย์โดยเด็ดขาด
๗. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
๘. ห้ามเปิดสื่อลามกอนาจารโดยเด็ดขาด

***************************