รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รอบ 6 เดือน