ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

0
215

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

ประกาศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม ออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2569